Privacyverklaring bij gebruik van de website

Privacyverklaring bij gebruik van de website

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACY verklaring

De Vlaamse Waterweg NV (hierna “DVW”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van deze website, en tracht deze enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. DVW verwerkt uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend conform Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”).

Deze privacyverklaring dient als middel u op eenvoudige en transparante wijze te informeren over hoe en waarom DVW persoonsgegevens verwerkt, alsook u te informeren omtrent de rechten die u als betrokkene kan uitoefenen.

I. WIE VERWERKT uw PERSOONSGEGEVENS

In het kader van deze privacyverklaring dient DVW beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt

DVW heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. U kan deze steeds contacteren voor vragen, opmerkingen of verzoeken die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens via privacy@vlaamsewaterweg.be

DVW bepaalt alleen, als verwerkingsverantwoordelijke, of in samenwerking met anderen, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

II. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM?

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waarmee u als natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. DVW verbindt zich ertoe enkel deze (persoons)gegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet:

eRIBa-nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws ·       Naam

·       Bedrijfsnaam

·       E-mailadres

·       Taalvoorkeur

 

Informatieve mails van het consortium over verwante initiatieven ·       E-mailadres

·       Naam.

E-mails en de bijhorende communicatie die u verstuurt naar info@eriba-platform.be ·       Naam

·       E-mailadres

·       Alle andere mogelijke info die u ons verstrekt via mail

 

Persoonsgegevens in kader van nieuwsbrieven en informatieve mails worden verwerkt op basis van uw toestemming. Indien u zich nier niet voor opgeeft, zal u deze dus ook niet ontvangen. Indien u DVW een mail stuurt, worden uw persoonsgegevens en alle bijhorende info verwerkt om u de noodzakelijke dienstverlening te kunnen bieden.

III. AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEMAAKT?

DVW onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van uw persoonsgegevens aan derden, tenzij wettelijk bepaald door toepasselijke wet- of regelgeving. Indien DVW bepaalde verwerkingsactiviteiten uitbesteed aan een derde partij, gebeurt dit op basis van duidelijke instructies van DVW waarbij nodige maatregelen genomen zullen worden zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

In het geval dat DVW uw persoonsgegevens doorgeeft aan een derde land of een organisatie buiten de Europese Economische Ruimte, zorgt DVW ervoor dat deze doorgegeven worden aan landen die een passend beschermingsniveau kunnen bieden, en/of dat de passende waarborgen worden genomen zoals standaard contractbepalingen van de EU. Zo waarborgt DVW dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

IV. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

DVW erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld. De bewaartermijnen kunnen verschillen afhankelijk van het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor uw gegevens werden verzameld.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden indien hier een wettelijke verplichting of regelgevende reden op rust. Anderzijds kunnen uw persoonsgegevens korter worden bewaard indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, en DVW geen legitieme reden meer heeft om deze te behouden.

Indien u meer informatie wilt omtrent de gehanteerde bewaartermijnen, neem dan contact op via privacy@vlaamsewaterweg.be

V. RECHTEN WAAROVER U BESCHIKT MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Te allen tijde heeft u als betrokkene de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de GDPR. U kan op elk moment onderstaande rechten uitoefenen door een mail te sturen naar privacy@vlaamsewaterweg.be. DVW tracht uw verzoek binnen 1 kalendermaand te beantwoorden, behoudens indien uw verzoek dermate complex is, dan kan DVW deze termijn met 2 maanden verlengen.

Recht op toegang

U heeft te allen tijde het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die DVW over u verzamelt.

RECHT OP RECTIFICATIE

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds gecorrigeerd of aangevuld worden.

RECHT OP WISSING (recht om vergeten te worden)

U heeft het recht te vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Echter kan dit verzoek niet altijd ingewilligd worden vanwege wettelijke of contractuele verplichtingen. DVW neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Als gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. DVW gaat door met het opslaan van uw gegevens, maar het gebruik ervan wordt beperkt. U kan dit recht inroepen indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, of indien de verwerking niet gerechtvaardigd is.

RECHT VAN BEZWAAR

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking rust op grond van rechtmatig of algemeen belang. DVW staakt de verwerking, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking of voor de uitvoering van juridische claims.

Tevens kan u zich op het recht van bezwaar beroepen indien uw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden om een einde te maken aan deze verwerking.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar u DVW uw toestemming toe heeft gegeven, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van deze toestemming geldt echter niet op verwerkingen die eerder door DVW zijn uitgevoerd.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en verwerkt worden door DVW, te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan rechtsgevolgen aan verbonden zijn of in aanmerkelijke mate treft.

RECHT OM een KLACHT IN TE DIENEN

Als u meent dat een verwerking inbreuk maakt op uw privacy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Echter verzoeken wij u vriendelijk om eerst ons te contacteren om tot een oplossing te kunnen komen via privacy@vlaamsewaterweg.be

VI. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID van uw persoonsgegevens

DVW treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

DVW doet er alles aan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele maatregelen waaronder -maar niet gelimiteerd tot- toegangscontrole, logging, identity- en access management, encryptie, incident response management, bewustmaking rond de privacywetgeving, en vertrouwelijkheidsclausules.

VII. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden om wijzigingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. DVW raadt u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.