Privacyverklaring bij gebruik van het eriba platform

Privacyverklaring bij gebruik van het eriba platform

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACY verklaring

De Vlaamse Waterweg NV (hierna “DVW”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens middels het gebruik van het eRIBa-platform, en tracht deze enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. DVW verwerkt uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend conform Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”).

Deze privacyverklaring dient als middel u op eenvoudige en transparante wijze te informeren over hoe en waarom DVW persoonsgegevens verwerkt, alsook u te informeren omtrent de rechten die u als betrokkene kan uitoefenen.

I. WIE VERWERKT uw PERSOONSGEGEVENS

In het kader van deze privacyverklaring dient DVW beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt

DVW heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. U kan deze steeds contacteren voor vragen, opmerkingen of verzoeken die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens via privacy@vlaamsewaterweg.be

II. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM?

DVW verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal DVW met oog op het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals bepaald in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van DVW in het kader van eRIBa, het electronic Reporting for Inland Barges-platform om gegevens over schip, lading en reis elektronisch te melden.

DVW verwerkt vooreerst persoonsgegevens in de uitvoering van haar wettelijke verplichting conform diverse normen en regelgevingen, waaronder het Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische melding van gegevens door schepen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Daarnaast verwerkt DVW persoonsgegevens in kader van een overeenkomst om u de nodige dienstverlening te kunnen bieden. Volgende gegevens worden verwerkt voor de vermelde doeleinden:

 • Gegevens van het schip:
  • de naam van het schip, en bij samenstellen de naam van alle schepen van het samenstel;
  • het scheepsidentificatienummer en de aard ervan -IMO of ENI-, en bij samenstellen het scheepsidentificatienummer en de aard ervan van alle schepen van het samenstel;
  • het soort schip, en bij samenstellen de soorten van alle schepen van het samenstel;
  • de lengte en de breedte van het schip, en bij samenstellen de lengte en de breedte van het samenstel en van alle schepen van het samenstel, altijd inclusief de uitstekende lading;
  • het maximale laadvermogen van het schip, en bij samenstellen het maximale laadvermogen van alle schepen van het samenstel;
  • de effectieve diepgang van het schip of van het samenstel, zoals beladen voor de actuele reis;
  • of het schip al dan niet lng als brandstof gebruikt, en bij samenstellen, in voorkomend geval, of elk schip van het samenstel al dan niet lng als brandstof gebruikt;
  • de informatie of de lading gevaarlijke goederen bevat;
  • voor een schip of samenstel waarop het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), aangenomen in Genève op 26 mei 2000, niet van toepassing is en die niet in containers worden vervoerd: de soort en hoeveelheid lading;
  • het aantal containers aan boord naar grootte en beladingstoestand -beladen of onbeladen-, en de respectieve plaats van de containers overeenkomstig het stuwplan en het containertype;
  • het totale nettogewicht van de gevaarlijke goederen per deellading;
  • de gevarenklasse van de lading aan de hand van de klassen van gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), aangenomen te Genève op 26 mei 2000;
  • de VN-nummers van de gevaarlijke goederen, vermeld in het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), aangenomen te Genève op 26 mei 2000;
  • de officiële benaming van de gevaarlijke goederen;
  • de verpakkingsgroep van de gevaarlijke goederen;
  • het aantal blauwe lichten of kegels;
  • de identificatiecodes van de containers die gevaarlijke goederen bevatten;
  • het totale aantal personen aan boord;
  • het aantal passagiers aan boord;
  • de locatie van vertrek of de laadplaats, zo gedetailleerd mogelijk;
  • de locatie van bestemming of de losplaats, zo gedetailleerd mogelijk;
  • als meer dan één route mogelijk is, minstens een tussenpunt waaruit de geplande route blijkt, zo gedetailleerd mogelijk.
 • Contactgegevens:
  • noodnummer (geen naam, enkel een nummer in geval van calamiteiten);
  • e-mailadres om technisch antwoord op berichten te kunnen sturen;
  • adres o.w.v. facturatiegegevens en/of aangaande lading.

Bovenstaande gegevens worden door DVW verwerkt op basis van de gegevens die de schipper aan DVW verstrekt. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig blijken, kan DVW beslissen bepaalde functionaliteiten te schorsen in afwachting van de aanvulling of correctie.

III. AAN WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEMAAKT?

DVW geeft de persoonsgegevens die schippers indienen in hun meldsoftware via eRIBa door aan de betrokken vaarautoriteiten op basis van de route van het schip. Daarnaast kan DVW noodzakelijke gegevens doorgeven aan de scheepvaartpolitie en de RIS-autoriteiten in geval van calamiteiten.

Er vindt geen doorgifte plaats naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. In het geval dat er toch een doorgifte plaatsvindt door bijvoorbeeld een wettelijke verplichting die op DVW rust, neemt DVW de nodige maatregelen om een adequate bescherming te bieden voor de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

IV. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

DVW erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld. De bewaartermijnen kunnen verschillen afhankelijk van het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor uw gegevens werden verzameld.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden indien hier een wettelijke verplichting of regelgevende reden op rust. Anderzijds kunnen uw persoonsgegevens korter worden bewaard indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, en DVW geen legitieme reden meer heeft om deze te behouden.

Indien u meer informatie wilt omtrent de gehanteerde bewaartermijnen, neem dan contact op via privacy@vlaamsewaterweg.be

V. RECHTEN WAAROVER U BESCHIKT MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Te allen tijde heeft u als betrokkene de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de GDPR. U kan op elk moment onderstaande rechten uitoefenen door een mail te sturen naar privacy@vlaamsewaterweg.be. DVW tracht uw verzoek binnen 1 kalendermaand te beantwoorden, behoudens indien uw verzoek dermate complex is, dan kan DVW deze termijn met 2 maanden verlengen.

Recht op toegang

U heeft te allen tijde het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen die DVW over u verzamelt.

RECHT OP RECTIFICATIE

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds gecorrigeerd of aangevuld worden.

RECHT OP WISSING (recht om vergeten te worden)

U heeft het recht te vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. Echter kan dit verzoek niet altijd ingewilligd worden vanwege wettelijke of contractuele verplichtingen. DVW neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Als gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. DVW gaat door met het opslaan van uw gegevens, maar het gebruik ervan wordt beperkt. U kan dit recht inroepen indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, of indien de verwerking niet gerechtvaardigd is.

RECHT VAN BEZWAAR

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking rust op grond van rechtmatig of algemeen belang. DVW staakt de verwerking, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking of voor de uitvoering van juridische claims.

Tevens kan u zich op het recht van bezwaar beroepen indien uw gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden om een einde te maken aan deze verwerking.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar u DVW toestemming toe heeft gegeven, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van deze toestemming geldt echter niet op verwerkingen die eerder door DVW zijn uitgevoerd.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en verwerkt worden door DVW, te verkrijgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan rechtsgevolgen aan verbonden zijn of in aanmerkelijke mate treft.

RECHT OM een KLACHT IN TE DIENEN

Als u meent dat een verwerking inbreuk maakt op uw privacy, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Echter verzoeken wij u vriendelijk om eerst ons te contacteren om tot een oplossing te kunnen komen via privacy@vlaamsewaterweg.be

VI. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID van uw persoonsgegevens

DVW treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

DVW doet er alles aan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele maatregelen waaronder -maar niet gelimiteerd tot- toegangscontrole, logging, encryptie, incident response management, bewustmaking rond de privacywetgeving, en vertrouwelijkheidsclausules.

VII. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden om wijzigingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of wijzigingen in toepasselijke wetgeving, weer te geven. DVW raadt u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.